SERVICEVOORWAARDEN MOZY

Deze servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) vormen een wettelijke overeenkomst tussen u, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon (“U” of “u”) en de entiteit geïdentificeerd in sectie 1, die de online services van Mozy uitvoert in het land waar u ingezeten bent (“Mozy”). Deze overeenkomst betreft uw gebruik van de Mozy online services (“Services”), de Mozy-website (“Site”), de clientsoftware die met deze overeenkomst en alle andere software die door Mozy wordt geleverd, inclusief eventuele updates en begeleidende documentatie (“Software”). De software, de site en de services kunnen gezamenlijk de “Producten” worden genoemd. Door te klikken op 'IK GA AKKOORD' of een soortgelijke knop, of door een product te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en het privacybeleid van Mozy waarnaar wordt verwezen in sectie 4 hieronder. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of het privacybeleid, klikt u niet op de knop waarmee u uw acceptatie kenbaar maakt en gebruikt u de producten niet. Als u akkoord gaat met deze voorwaarden namens een rechtspersoon, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om deze rechtspersoon aan deze voorwaarden te houden.

1. ENTITEIT WAARMEE U DE OVEREENKOMST AANGAAT

Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten gaat u een overeenkomst aan met Mozy, Inc., 2211 Elliott Ave., Suite 300, Seattle, WA 98121, VS. Voor residenten van alle andere landen, u gaat een overeenkomst aan met Mozy International Limited, IDA Industrial Estate, Ovens, Co. Cork, Ierland.

2. ACCOUNTS EN TARIEVEN

U moet zich registreren bij Mozy om de services te gebruiken en u gaat ermee akkoord dat uw registratiegegevens accuraat, volledige en up-to-date zijn zolang als u deze services gebruikt. Mozy biedt momenteel een kosteloze persoonlijke account aan met een beperkte opslagcapaciteit (“Gratis account”) en diverse betaalde accounts met een grotere opslagcapaciteit en andere extra functies (“Betaalde accounts”). Als u zich aanmeldt voor een Betaald account, gaat u ermee akkoord dat u het vaste abonnement betaalt en de variabele gebruikstarieven voor het accounttype dat u hebt gekozen en u gaat akkoord met de geldende beperkingen inclusief quota voor de opslaggrootte die u mag gebruiken. Als u de quota die aan uw account zijn toegewezen overschrijdt, gaat u ermee akkoord dat Mozy uw capaciteit om nog meer gegevens op te slaan kan beperken totdat u uw opslagverbruik vermindert of zich aanmeld voor een ander type account met hogere quota of zonder quota. Als u een creditcard gebruikt voor betaling, machtigt u Mozy om uw abonnement automatisch te vernieuwen en om de dan geldende tarieven voor vernieuwing in rekening te brengen op de creditcard die met uw account is verbonden, tenzij u Mozy vóór het verlopen van uw huidige abonnement in kennis stelt dat u het dit niet wilt vernieuwen.

3. WACHTWOORDEN EN BEVEILIGING

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw wachtwoorden en u gaat ermee akkoord dat u uw wachtwoorden niet aan derden bekendmaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor elke activiteit die plaatsvindt onder uw gebruikersnamen en accounts, inclusief subaccounts. Als u uw wachtwoorden of de coderingssleutels voor uw accounts verliest, krijgt u mogelijk geen toegang tot uw opgeslagen gegevens. U dient Mozy onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle onbevoegd gebruik van uw account en van alle andere beveiligingsinbreuken met betrekking tot de service. Als Mozy vaststelt dat er een beveiligingsinbreuk heeft plaatsgevonden of mogelijk gaat plaatsvinden, mag Mozy uw accounts opschorten en u vragen uw gebruikersnamen en wachtwoorden te wijzigen.

4. PRIVACY

U stemt ermee in dat Mozy uw persoonlijke gegevens, opgeslagen gegevens of alle andere gegevens, beheerd worden door de bepalingen van het Privacy Beleid van Mozy, en de wetten die algemeen toepasbaar zijn op Mozy als de verlener van Diensten, inclusief de wetten met betrekking tot de melding van inbreuk op privacy. Tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen door Mozy, gaat u ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor de naleving van wetten die toepasbaar zijn op zulke informatie of data en uw gebruik van de Diensten, inclusief iedere wet die van toepassing is op uw bedrijf of industrie.

5. GEBRUIK VAN SERVICES EN SOFTWARE

Volgens deze voorwaarden verleent Mozy u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbare licentie voor toegang tot de Site en het gebruik van de Services en de Software. U mag de software alleen in uitvoerbare vorm installeren en gebruiken op het aantal en type apparaten dat is gespecificeerd in de dan actuele documentatie voor uw accounttype zoals beschreven op de Site of zoals gespecificeerd in andere transactiedocumenten die door Mozy of een andere bevoegde wederverkoper worden geleverd. U bevestigt dat een bepaalde code van een derde partij met de Software kan worden geleverd en dat de licentievoorwaarden die bij ie code horen van toepassing zijn op het gebruik.

U bevestigt dat Mozy of derden alle rechten, titels en belangen in en op Producten bezitten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor de licentie verleend in deze Voorwaarden, blijven alle rechten met betrekking tot de Producten voorbehouden aan Mozy en zijn licentiehouders en worden er geen impliciete licenties aan u verleend.

U gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat u de volgende zaken niet toestaat aan een ander persoon:

 • enig deel van de producten in sublicentie te geven, te leasen, te verhuren, in bruikleen te geven, over te dragen, te distribueren;
 • afgeleide werken te maken van de producten, of deze aan te passen of te vertalen;
 • de producten aan omgekeerde engineering te onderwerpen, te demonteren of anderszins proberen om de broncode van de Producten af te leiden; of
 • de handelsmerken, auteursrechten of andere kennisgevingen van eigendomsrechten die aan de Software of Site Service zijn verbonden te verwijderen, verdoezelen of veranderen.

Alle software die u heeft geïnstalleerd kan regelmatig met Mozy checken voor updates, en u gaat ermee akkoord dat Mozy automatisch zulke updates downloadt en op uw apparaten installeert.

6. GEDEELDE INHOUD EN GEGEVENSSHUTTLE DIENSTEN

Met de producten kunt u mogelijk uw bestanden delen of synchroniseren met uw eigen apparaten of apparaten die eigendom zijn of beheerd worden door derden. Wanneer u ervoor kiest één van deze functies te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat het gebruik van deze functies, inclusief de inhoud die door u wordt vertrekt, valt onder uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U gaat er ook mee akkoord dat u voor deze inhoud de noodzakelijke rechten en licenties hebt verkregen. Hierbij verleent u Mozy een wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van deze inhoud als onderdeel van de Services, en in relatie tot de producten, zonder enige compensatie voor u of anderen. Mozy behoudt zich het recht voor om het plaatsen of verwijderen van deze inhoud op elk moment te weigeren, naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

Als u een grote hoeveelheid data te back-uppen heeft als u zich voor het eerst aanmeldt voor de Diensten, zou u kunnen kiezen voor het gebruik van de Mozy Gegevensshuttle service. Als u deze service gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u het volledige risico draagt van verlies en schade aan uw back-up data terwijl het omgezet wordt, en u wellicht geen toegang heeft tot uw back-up data totdat u een succesvolle online back-up heeft gedaan na het voltooien van de Gegevensshuttle transfer.

7. NALEVING VAN WETTEN EN AANVAARDBAAR GEBRUIK

U bent zelf verantwoordelijk voor uw gedrag met betrekking tot de Service en voor het back-uppen van gegevens die u op de Service opslaat of deelt. U gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat u de Producten niet voor het volgende zult gebruiken:

 • schenden van wetten of verordeningen;
 • inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of op andere rechten van derden;
 • overzetten van materiaal dat obsceen of aanstootgevend is of virussen of andere schadelijke computercode of –bestanden bevat zoals Trojaanse paarden, wormvirussen of time bombs.

8. BESCHERMING INTELLECTUEEL EIGENDOM

Mozy respecteert de intellectueel-eigendomsrechten van anderen en verwacht dit ook van gebruikers van de Service. Als u de Producten gebruikt, mag u geen materiaal uploaden, opslaat, delen, weergeven, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken, dat een schending vormt van een auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of dat andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit schendt. Als u de voorwaarden herhaaldelijk overtreedt, heeft Mozy het recht om uw accounts te beëindigen.

9. SCHADELOOSSTELLING VAN DE GEBRUIKER

U gaat ermee akkoord Mozy, zijn leveranciers, wederverkopers, partners en hun bijbehorende nevenvestigingen te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, schade, verlies en uitgaven, inclusief redelijke kosten en vergoedingen voor rechtskundige bijstand, verband houdende met:

 • uw gebruik van de Producten;
 • uw schending van deze Voorwaarden;
 • uw schending van rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten; of
 • elke claim waarin wordt gesteld dat gebruik van uw gegevens schade voor een derde heeft opgeleverd.

Deze verplichting tot schadeloosstelling blijft ook na beëindiging of afloop van uw account en deze Voorwaarden bestaan.

10. WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN VOORWAARDEN

Mozy behoudt zich het recht voor op elk moment de Service of een deel ervan te wijzigen, opschorten of niet langer te verstrekken, met of zonder kennisgeving. Hoewel Mozy niet daartoe verplicht is, zal Mozy commercieel redelijke inspanningen leveren om u in kennis stellen van een wijziging, hetzij door u een e-mail, door een clientbericht of door een melding op de website.Mozy behoudt zich het recht voor om op elk moment de Service of een deel ervan te wijzigen, op te schorten of niet langer te verstrekken. Hoewel Mozy daartoe niet verplicht is, zal Mozy in dergelijke gevallen proberen om u vooraf in kennis stellen, hetzij per e-mail, middels een bericht in de client of middels een melding op de website.

Mozy behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen, en elke wijziging gaat van kracht op het moment dat deze op de website is geplaatst. Alle materiële wijzigingen gelden alleen voor komende systemen. Uw blijvend gebruik van een Product na een dergelijke wijziging, betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Lees om op de hoogte te blijven van dergelijk veranderingen, de meest recente versie van deze Voorwaarden die op de site is geplaatst. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u direct stoppen met het gebruik van de Producten.Mozy behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen, en elke wijziging gaat van kracht op het moment dat deze op de website is geplaatst. Alle materiële wijzigingen gelden alleen voor komende systemen. Uw blijvend gebruik van een Product na een dergelijke wijziging, betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Lees om op de hoogte te blijven van dergelijk veranderingen, de meest recente versie van deze Voorwaarden die op de site is geplaatst. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u direct stoppen met het gebruik van de Producten.

11. TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze Voorwaarden en eventuele, geplaatste herzieningen, blijven van kracht zolang als u een account hebt of deze Services gebruikt. U kunt uw account te allen tijde beëindigen, om welke redenen dan ook, aan de hand van de instructies op de website en door het gebruik van de Producten te staken.
Als u een Gratis account hebt, kan Mozy uw account en deze Voorwaarden direct en zonder kennisgeving beëindigen als uw computer langer dan dertig (30) dagen de Services niet gebruikt om een back-up te maken of als u zich niet houdt aan deze Voorwaarden. Als u een Betaald account hebt, kan Mozy uw account en deze Voorwaarden direct en zonder kennisgeving beëindigen als uw abonnement niet vernieuwt, geen vergoedingen of facturen betaalt binnen de termijnen of als u zich anderszins niet aan deze Voorwaarden houdt.

Bij beëindiging of na afloop van uw account of van deze Voorwaarden hebt u niet langer het recht de Software en de Services te gebruiken en kunt u niet langer uw opgeslagen gegevens benaderen of herstellen. U gaat er tevens nadrukkenlijk mee akkoord dat Mozy niet de verplichting heeft u of een ander een kopie van uw opgeslagen gegevens te verstrekken en dat Mozy uw opgeslagen gegevens automatisch van de Mozy-systemen mag wissen.

12. EXPORT

U erkent en dat het gebruik van de Producten kan vallen onder de import- en exportwetten van de Verenigde Staten en andere landen. U stemt ermee in te voldoen aan alle export- en import wetten en -richtlijnen. U bevestigt nadrukkelijk dat de Producten niet worden geëxporteerd of geherexporteerd naar landen die onder een embargo van de VS vallen of naar personen die voorkomen op de lijst van Specially Designated Nationals van de U.S. Treasury Department's list of op de lijst van Denied Persons List of de Entity List van de U.S. Department of Commerce. Door deze Producten te gebruiken geeft u aan en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land bevindt of dat u op een dergelijke lijst staat. U gaat er eveneens mee akkoord dat u de Producten niet gebruikt voor door de Amerikaanse wetten verboden doeleinden, inclusief de ontwikkeling, het ontwerp, de productie van raketten, nucleaire, chemische of biologische wapens.

13. GEHELE OVEREENKOMST

De Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Mozy en vervangen in zijn geheel alle voorgaande overeenkomsten tussen u en Mozy met betrekking tot de Producten. Mocht enig deel van deze Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zijn, dan zal dat deel op een manier worden geconstrueerd die consistent is met de van toepassing zijnde wet, om zo nauwkeurig mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven en de resterende delen blijven volledig van kracht. Indien Mozy niet in staat is om enig recht of enige bepaling uit deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent dit geen verklaring van afstand doen van dit recht of deze bepaling. U gaat ermee akkoord dat, behalve waar nadrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden, er geen externe begunstigden zijn in deze overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat elke claim of handeling met betrekking tot deze Voorwaarden of het gebruik van de Producten binnen één (1) jaar na de handeling moet worden ingediend – anders zal deze voor altijd niet geldig zijn.

14. LANDSPECIFIEKE VOORWAARDEN

Bovendien valt uw relatie met Mozy onder bepaalde landspecifieke voorwaarden, die variëren afhankelijk van uw locatie of het land waar u zich bevindt.

LANDSPECIFIEKE VOORWAARDEN (VS)

A. UITSLUITING VAN GARANTIES EN HIPAA VERKLARING

OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOESTAAN, ZIJN SOMMIGE VAN HIER GENOEMDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

U GAAT ER NADRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN OP EIGEN RISICO GESCHIEDT EN DAT DE PRODUCTEN IN DE HUIDIGE STAAT EN “ALS BESCHIKBAAR" WORDEN GELEVERD. MOZY, ZIJN LEVERANCIERS, WEDERVERKOPERS, PARTNERS EN BIJBEHORENDE DOCHTERONDERNEMINGEN DOEN NADRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET, HETZIJ IMPLICIET, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIE MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN HET NIET-INBREUK MAKEND KARAKTER. IN HET BIJZONDER GEVEN MOZY, ZIJN LEVERANCIERS, WEDERVERKOPERS, PARTNERS EN BIJBEHORENDE DOCHTERONDERNEMINGEN, GEEN GARANTIE DAT (A) DE PRODUCTEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN; (B) UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN TIJDIG, ONONDERBROKEN, VEILIG OF ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN; (C) ALLE DOOR U VERKREGEN INFORMATIE ALS GEVOLG VAN DE PRODUCTEN ACCURAAT OF BETROUWBAAR IS; EN (D) DEFECTEN OF FOUTEN IN DE PRODUCTEN WORDEN HERSTELD.

ALLE GEDOWNLOADE OF ANDERSZINS DOOR HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN VERKREGEN MATERIAAL WORDT NAAR UW EIGEN INZICHT EN OP EIGEN RISICO GEOPEND EN U ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHADE AAN UW APPARATUUR OF HET VERLIES VAN GEGEVENS DAT VOORTVLOEIT UIT DE DOWNLOAD OF UIT DERGELIJK MATERIAAL. U BEVESTIGT TEVENS DAT DE PRODUCTEN NIET BEDOELD OF GESCHIKT ZIJN VOOR GEBRUIK IN TOEPASSINGEN DIE KUNNEN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE FYSIEKE OF MILIEUGERICHTE SCHADE.

TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN DOOR MOZY OF EEN GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPER, HEEFT MOZY NIET DE INTENTIE DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ENIGE VERPLICHTING ZAL CREËREN OM TE VOLDOEN AAN DE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING OVERDRAAGBAARHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID WET VAN 1996 EN WELKE HIERMEE SAMENHANGENDE REGULERINGEN ("HIPAA") DAN OOK, EN MOZY CLAIMT OP GEEN ENKELE WIJZE DAT DE DIENSTEN VOLDOEN AAN HIPAA VEREISTEN. ALS U EEN "BEHANDELDE ENTITEIT" OF "BUSINESS PARTNER" BENT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DE DIENSTEN NIET GEBRUIKT MET ENIGE "BESCHERMDE GEZONDHEIDSINFORMATIE" (ZOALS DEZE TERMEN ZIJN GEDEFINIEERD IN HIPAA) TENZIJ SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN DOOR MOZY OF EEN GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPER.

B. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, KUNNEN SOMMIGE VAN DE HIER GENOEMDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

U GAAT ER NADRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT MOZY, ZIJN LEVERANCIERS, WEDERVERKOPERS, PARTNERS EN BIJBEHORENDE DOCHTERONDERNEMINGEN NIET AANDSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, INCLUSIEF SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS, KOSTEN VOOR HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, OF ANDERE NIET TASTBARE VERLIEZEN (ZELFS ALS DE PARTIJ DIE U AANSPRAKELIJK WILT STELLEN OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), RESULTEREND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN OF OP ENIGERLEI WIJZE BETREKKING HEBBEND OP DE PRODUCTEN.

ALS U EEN BETAALD ACCOUNT HEBT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT HET TOTAAL VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MOZY, ZIJN LEVERANCIERS, ZIJN WEDERVERKOPERS EN BIJBEHORENDE DOCHTERONDERNEMINGEN VOOR ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IS BETAALD VOOR DIE ACCOUNT TIJDENS DE PERIODE VAN TWEE (2) JAAR VOOR DE DESBETREFFENDE CLAIM OF VAN TWEE HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR ($200), WELKE VAN DEZE DE LAAGSTE SOM IS. ALS U EEN GRATIS ACCOUNT HEBT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT HET TOTAAL VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MOZY, ZIJN LEVERANCIERS, ZIJN WEDERVERKOPERS EN BIJBEHORENDE DOCHTERONDERNEMINGEN VOOR ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN IS BEPERKT TOT TWINTIG AMERIKAANSE DOLLAR ($20). U STEMT ER NADRUKKELIJK MEE IN DAT DEZE SCHADEBEPERKING EEN FUNDAMENTEEL ELEMENT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN MOZY VORMT.

C. ALGEMEEN

Deze voorwaarden en de relatie tussen u en Mozy vallen onder de wetten van de staat Washington, exclusief de conflicterende wetsbepalingen. U gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de gerechtshoven in Seattle, Washington voor het oplossen van alle uit deze Voorwaarden voortvloeiende geschillen of claims. Wat betreft de intellectuele eigendomsrechten, gaat u er nadrukkelijk mee akkoord dat Mozy een zaak kan indienen in elk rechtsgebied om zijn rechten te beschermen of af te dwingen. De Conventie van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet op deze Overeenkomst van toepassing. U mag uw rechten of verplichtingen krachtens deze Voorwaarden niet aan een derde toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mozy. Mozy kan deze Overeenkomst vrij bepalen.

D. CONTACT MET MOZY OPNEMEN

Gebruikers met vragen over deze Voorwaarden kunnen per email contact met Mozy opnemen: terms@mozy.com

Laatste herziening: 10 februari, 2014